REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU


Za pośrednictwem serwisu tomaszpiekielnik.pl możliwy jest zakup usług doradczych, szkoleniowych oraz materiałów cyfrowych – takich jak poradniki, opracowania, analizy, opinie, ebooki, kursy online (video) itp.
1. INFORMAJCE OGÓLNE, DEFINICJE
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego tomaszpiekielnik.pl prowadzonego przez Tomasz Piekielnik, NIP 7681641174, ul. Wierzbowa 5, 26-300 Opoczno oraz Fundamenty Biznesu Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 5, 26-300 Opoczno, NIP 7681848366, e-mail: [email protected] oraz korzystania z dostępnych w nim produktów.
Użyte w niniejszym regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca Zamówienia i dokonująca zakupu Produktów w Serwisie;
Użytkownik – to osoba fizyczna, której zostanie przyznany dostęp do platformy edukacyjnej w przypadku gdy nie jest ona tożsama z klientem;
Produkt – produkty fizyczne (materialne), usługi doradcze i szkoleniowe, produkty elektroniczne (treści cyfrowe takie jak dostęp do kursów online, ebooki i inne) dostępne w Serwisie;
Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem http://piekielnik.stronazen.pl/blog/regulamin
Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem tomaszpiekielnik.pl, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienia na zakup Produktów oraz z wykorzystaniem którego otrzymuje dostęp do Produktów;
Umowa – umowa sprzedaży Produktów zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu;
Sprzedawca – sprzedawca każdorazowo oznaczany jest w szczególności na stronie koszyka produktu oraz na dokumencie sprzedaży (faktura) lub dokumencie zamówienia (faktura proforma), tj. spółka Fundamenty Biznesu Sp. z o.o., NIP 7681848366, ul. Wierzbowa 5, 26-300 Opoczno, prowadząca sprzedaż za pośrednictwem Serwisu albo Tomasz Piekielnik ul. Wierzbowa 5, 26-300 Opoczno, NIP 7681641174, prowadzący sprzedaż za pośrednictwem Serwisu;
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy, stanowiące ofertę zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i ilość Produktu.
2. KORZYSTANIE Z SERWISU
Sprzedawca w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej umożliwia każdemu Klientowi za pomocą interfejsu Serwisu zawarcie umowy sprzedaży Produktu na zasadach określonych w regulaminie.
Zawarcie umowy sprzedaży Produktu jest możliwe również w drodze indywidualnych negocjacji – w tym celu Klient powinien skontaktować się ze sprzedawcą za pomocą jednej z dostępnych metod kontaktu.
Możliwość zawarcia umowy może być ograniczana czasowo przez sprzedawcę – w szczególności sprzedaż poszczególnych usług może odbywać się w z góry określonych odstępach czasu.
W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej Serwisu należy dokonać wyboru Produktów, podejmując kolejne czynności techniczne na podstawie wyświetlanych Klientowi komunikatów i informacji zawartych na stronie internetowej Serwisu.
Klient w celu zakupu Produktów zbiera je do tzw. koszyka. Koszyk to element Serwisu, gdzie Klient przenosi Produkty, które zamierza zakupić. Klient w każdej chwili może obejrzeć zawartość koszyka, dodać bądź usunąć Produkty, a także od razu przejść do procesu złożenia Zamówienia.
W toku procesu Zamawiania Klient precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak: dane do faktury, adres e-mail do wysyłki Produktu, sposób płatności i inne.
Klient w toku procesu Zamówienia może dokonać rejestracji. Rejestracja może być niezbędna do późniejszego korzystania z Produktów dostępnych bezpośrednio w Serwisie.
Rejestracja Klienta w Serwisie umożliwia zapamiętanie w bazie danych Serwisu danych osobowych Klienta oraz historii jego Zamówień, a także umożliwia dostęp do Produktów elektronicznych.
Podczas rejestracji Klient zobowiązany jest podać unikalne i znane tylko sobie hasło. Proces rejestracji oraz składania Zamówień jest szyfrowany odpowiednim protokołem.
Klient jest odpowiedzialny za nieudostępnianie swojego hasła osobom trzecim oraz ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje finansowe i prawne takiego udostępnienia.
3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA
Zamówienia na Produkty przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez złożenie Zamówienia z wykorzystaniem serwisu internetowego Serwisu bądź poprzez wiadomość e-mail.
Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia. Zamówienie z błędnie wypełnionym formularzem może nie zostać zrealizowane.
Wypełniając formularz Klient ma obowiązek podania prawidłowych danych osobowych, adresu e-mail, telefonu kontaktowego, danych do faktury VAT, adresu zamieszkania oraz adresu e-mail do wysyłki Produktu.
Podany adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego mogą zostać wykorzystane jedynie do kontaktu w procesie realizacji zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na kontakt w innych celach (np. newsletter).
Kupujący przed akceptacją Zamówienia zostanie poinformowany o:
głównych cechach Produktu, łącznej cenie lub wynagrodzeniu za Produkt wraz z podatkami, a także o ewentualnych opłatach za dostarczenie Produktu oraz o innych kosztach, możliwości odstąpienia od umowy.
Klient wyraża wolę zawarcia Umowy poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę” lub równoważnego.
Złożenie Zamówienia nie jest równoważne z zawarciem Umowy, lecz stanowi złożenie oferty zawarcia takiej Umowy.
Umowa zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, o czym Klient jest informowany poprzez wiadomość e-mail potwierdzającą dokonanie zakupu.
Sprzedawca, po wciśnięciu przycisku, o którym mowa powyżej, potwierdza fakt otrzymania oświadczenia klienta o wyrażeniu woli związania się umową, wysyłając wiadomość przy pomocy poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta. Do wiadomości e-mail dołączona jest treść regulaminu zaakceptowanego przez klienta.
Realizacja Umowy rozpoczyna się w chwili zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy bądź przez innego operatora płatności.
4. CENY, PŁATNOŚCI I DOSTAWA
Wszystkie ceny Produktów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w Serwisie, wprowadzania nowych Produktów do Serwisu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Serwisu, stosowania unikalnych kodów promocyjnych dostępnych poza Serwisem. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub akcji promocyjnych. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia.
Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona może być ograniczona liczba Produktów. Realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Produkty.
Do każdego zakupu dokonanego przez Klienta dołączany jest dowód zakupu: paragon lub faktura VAT przesyłany drogą elektroniczną. Na żądanie Klienta dowód zakupu zostanie doręczony w wersji papierowej.
Klient może dokonać płatności za zakupione Produkty w następujący sposób: kartą płatniczą lub przelewem poprzez elektroniczny system płatności,
Sprzedawca może dopuścić w indywidualnych i uzasadnionych przypadkach płatność zwykłym przelewem na podstawie faktury VAT z terminem płatności 7 dni w przypadku zamówień składanych poprzez e-mail.
Płatności są obsługiwane przez:
tpay.com – którego właścicielem i operatorem jest Krajowy Integrator Płatności S.A z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, kod pocztowy: 61-808, KRS: 0000412357 działającą pod marką Tpay.com
PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186 KRS 0000274399
Zamówienia na Produkty realizowane są po otrzymaniu płatności poprzez wysyłkę Produktu lub instrukcji skorzystania z Produktu w wiadomości e‑mail. Wysyłka Produktu następuje niezwłocznie po otrzymaniu płatności, do 24 godzin od chwili otrzymania płatności.
Dostawa Produktów jest darmowa.

5. TREŚCI CYFROWE
Usługa dostępu do treści cyfrowych może być ograniczona lub nieograniczona w czasie. O ograniczeniu w czasie decyduje treść oferty zawartej w sklepie lub na stronie sprzedażowej danego kursu online.
Na treść oferty dotyczącej usługi dostępu warunkowego składają się wyłącznie informacje przedstawione na stronie produktowej tej usługi, w regulaminie sklepu i regulaminie platformy edukacyjnej.
Dostęp do kolejnych części kursu online w ramach usługi może zostać podzielony na części i być umożliwiany użytkownikom w odstępach czasowych.
Wszelkie dodatkowe elementy, wartości niematerialne bądź prawne powiązane z usługą, takie jak możliwość dołączenia do grupy w serwisie społecznościowym Facebook lub na platformie Slack, czy też możliwość kontaktu z autorem lub autorami kursu, określanymi niekiedy mianem mentora lub mentorów, są dostarczane przez sprzedawcę w sposób dobrowolny, nie stanowią części oferty i nie należy ich łączyć z usługą.
W przypadku zaprzestania prowadzenia przez sprzedawcę działalności gospodarczej, umożliwi on użytkownikowi, w terminie nie krótszym niż 30 dni od ogłoszenia tego faktu przez sprzedawcę, pobranie materiałów wideo składających się na kurs online. Użytkownik będzie w takim przypadku zobowiązany zapewnić sobie przyłącze do publicznej sieci telekomunikacyjnej, urządzenie oraz niezbędną ilość pamięci masowej do pobrania tak udostępnionego kursu.
W przypadku zakupu więcej niż jednej usługi dostępu do treści cyfrowej lub w przypadku przeniesienia usługi dostępu do treści cyfrowej na inną osobę lub wskazania osoby (użytkownika), który taki dostęp ma uzyskać, klient jest zobowiązany udostępnić regulamin platformy edukacyjnej i zapewnić, iż wskazany przez niego użytkownik zapoznał się z tym regulaminem oraz polityką prywatności portalu edukacyjnego. Odpowiedzialność za zapewnienie tego klient ponosi względem sprzedawcy na zasadzie ryzyka.
Treści cyfrowe, w szczególności szkolenia, nie mogą być traktowane jako informacje stanowiące formę porad czy jakąkolwiek formę doradztwa, w szczególności porad lub doradztwa prawnego lub podatkowego. Niemniej poprzez funkcjonalność Serwisu możliwe jest nabycie usługi doradztwa podatkowego świadczone przez Sprzedawcę w formie indywidualnych konsultacji lub podobnie.
Dostęp do treści cyfrowych w postaci e-booków wymaga od klienta posiadania końcowego urządzenia telekomunikacyjnego spełniającego następujące warunki techniczne:
możliwości odbioru poczty e-mail obsługującej wiadomości o rozmiarze co najmniej 2 MB;
możliwość pobieranie plików udostępnianych w sieci web do własnej pamięci masowej;
urządzenia z możliwością odczytu jednego z formatów: e-pub (electronic publication), mobi, pdf (Portable Document File)
pamięci masowej o pojemności co najmniej 10 MB.
Dostęp do treści cyfrowych, w szczególności do kursów online, wymaga od klienta lub użytkownika korzystania z końcowego urządzenia telekomunikacyjnego spełniającego następujące warunki techniczne:
zainstalowana przynajmniej jedna z przeglądarek internetowych w następującej wersji: Mozilla Firefox – w aktualnej wersji, Google Chrome – w aktualnej wersji;
zainstalowana aplikacja umożliwiająca odczytywanie plików w formacie PDF – wersji co najmniej 1.4 – Adobe Acrobat Reader DC wersja 11; możliwości podłączenia urządzenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej za pomocą łącza o przepustowości wynoszącej co najmniej 20 mbps; możliwości odtwarzania dźwięku na urządzeniu; procesor zbudowany z co najmniej dwóch rdzeni o zegarze nie mniejszym niż 2 GHz; pamięć operacyjna RAM wynosząca co najmniej 4 GB; wyświetlacz o rozdzielczości nie niższej niż 1024 na 768 pikseli oraz przekątnej nie mniejszej niż 7 cali.
Klient lub użytkownik może próbować użytkować treści cyfrowe za pomocą urządzeń lub aplikacji niespełniających wyżej wymienionych standardów, lecz sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za możliwe problemy, zakłócenia lub inne niedogodności.
Sprzedawca nie wdrożył dodatkowych, technicznych środków ochrony treści cyfrowych.
Korzystanie z dostępu do niektórych usług zakupionych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności kursów online, jest możliwe wyłącznie poprzez platformę edukacyjną.
Uzyskanie dostępu do platformy edukacyjnej jest możliwe wyłącznie przez:
klienta, który podczas procesu zakupu oświadczył, iż akceptuje regulamin platformy edukacyjnej oraz zapoznał się z jej polityką prywatności – w takim przypadku dostęp jest przyznawany automatycznie;
użytkownika wskazanego przez Klienta, który zawarł umowę i zakupił Produkt, lecz zdecydował się przypisać go do wskazanego przez siebie użytkownika.
Konto użytkownika platformy edukacyjnej jak i dostępne za jego pośrednictwem usługi:
funkcjonują na podstawie niezależnej umowy – zgodnie z regulaminem platformy edukacyjnej;
nie mogą być przedmiotem cesji lub zbycia na jakąkolwiek inną osobę fizyczną.
6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Klient będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego może zrezygnować w drodze odstąpienia od Umowy z lub usługi kupionych w Serwisie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby Serwisu lub na adres e-mail podany w Regulaminie.
W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowa jest uważana za niezawartą.
Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny i kosztów uiszczonych przez Klienta.
Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Wszelkie zwroty należności będą regulowane przez Sprzedawcę nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pomocą takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu. Zwrot należności nie jest związany z dodatkowymi kosztami.
Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku nabycia Produktu dostarczanego w inny sposób niż na nośniku materialnym, jeżeli dostarczenie Produktu nastąpiło za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY
Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Produktu wolnego od wad.
Jeżeli otrzymany Produkt jest w jakikolwiek sposób wadliwy, Klient może skorzystać z tytułu rękojmi za wady wobec Sprzedawcy na warunkach określonych w Kodeksie cywilnym.
W przypadku ujawnienia się wady Produktu Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Uprawnienie przysługuje w ciągu dwóch lat od daty doręczenia Produktu.
W celu skorzystania z rękojmi należy złożyć reklamację określającą charakter wady oraz zawierającą określone żądanie.
Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania od Klienta reklamowanego produktu wraz z pismem reklamacyjnym.
O wyniku reklamacji Klient zostanie poinformowany w taki sam sposób, w jaki przesłał reklamację.
W przypadku uznania reklamacji wada Produktu zostanie usunięta lub Klient otrzyma nowy Produkt. Jeżeli nie będzie to możliwe, Sprzedawca zwróci równowartość ceny Produktu lub obniży cenę.
8. WYMAGANIA TECHNICZNE, FUNKCJONALNOŚĆ I INTEROPERACYJNOŚĆ TREŚCI CYFROWYCH, ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu zawarcia umowy o dostarczenie Produktów elektronicznych oraz fizycznych oraz korzystania z Produktów.
Do zawarcia Umowy oraz do korzystania z Produktów konieczne jest posiadanie konta w Serwisie.
Świadczenie usługi dostępu do funkcjonalności Serwisu następuje nieodpłatnie. Nabycie Produktów dostępnych w Serwisie następuje odpłatnie.
Do złożenia zamówienia i skorzystania z funkcjonalności Serwisu, a także do skorzystania z Produktów elektronicznych, konieczne jest:
posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (do dokonywania zakupów w Serwisie),
przeglądarka internetowa uwzględniająca bieżące aktualizacje z włączoną obsługą języka JavaScript,
włączona obsługa cookies w przeglądarce,
dostęp do Internetu,
zainstalowanie aplikacji umożliwiających odczytywanie plików PDF,
możliwość odtwarzania materiałów wideo (do korzystania z niektórych Produktów elektronicznych).
Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Serwisu, wysyłając wiadomość e‑mail pod adres [email protected] lub listownie na adres Sprzedawcy.
Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od jej otrzymania na adres wskazany w reklamacji.
9. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES
Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies opisane są w Polityce prywatności dostępnej pod adresem http://piekielnik.stronazen.pl/blog/polityka-prywatnosci/
10. PRAWA AUTORSKIE
Sprzedawca wskazuje, że wszelkie Produkty dostępne w Serwisie chronione są prawem autorskim.
Zabronione jest kopiowanie Produktów i utrwalanie ich w jakiejkolwiek innej formie, dalsze rozpowszechnianie oraz publiczne udostępnianie treści dostępnych w Serwisie, z wyłączeniem dokonywania powyższego w ramach dozwolonego prawem tzw. prawa cytatu.
Wszelkie dalsze rozpowszechnianie treści Produktów bez zgody ich twórcy stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.
Jeśli klient lub użytkownik zamierza wykorzystać materiały dla celów innych niż cele, w których zostały one przygotowane, obowiązany jest przed ich wykorzystaniem uzyskać zgodę sprzedawcy.
Licencja w szczególności nie obejmuje prawa do udostępniania jakimkolwiek innym podmiotom oraz osobom innym niż Klient oraz Użytkownik oraz prawa wykorzystywania Produktów do celów zarobkowych przez Klienta lub Użytkownika na rzecz podmiotów trzecich – chyba, że strony uzgodniły inaczej.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zdobytej wiedzy dostępnej w Produktach oraz nie udziela on jakichkolwiek gwarancji co do skutku ekonomicznego wykorzystania przez Klienta informacji uzyskanych w toku skorzystania z nich.
Materiały użyte do prezentacji produktów, tj.: zdjęcia, opisy i inne są częścią Serwisu, stanowią własność Sprzedawcy i chronione są prawami autorskimi. Zabrania się ich używania w celach handlowych lub prezentacji w jakichkolwiek mediach bez zgody Sprzedawcy.
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, przy czym Sprzedawca dopuszcza drogę postępowania mediacyjnego. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej lub do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem będącym konsumentem a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.
Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Serwisu.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 29.11.2020 roku.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Serwis. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.